Management Team

Name

Designation

Sh.Sudhir Kr.Saxena

Chief Executive Officer 

Sh.Rajnish Kr. Goyal

General Manager 

Sh. Harish Chander

General Manager 

Sh. Alok N. Mathur

General Manager

Sh. Rupeesh Kumar

General Manager

Sh. Anil Ghai

General Manager /Finance

Sh.S.K.Gupta

Jt. General Manager 

Sh.Manish Tiwari

Senior Dy.General Manager 

Sh.Ashok Kr.Sharma

Dy.General Manager 

Sh.Abhishek

Dy.General Manager 

Sh.Sunil Kumar

Chief Finance Officer

Sh.Arvind Kr.Vohra

Advisor

Dr.N.S.Saxena

Expert 

Sh.R.K.Arora

Expert 

Sh.A.K.Rampal

Expert 

Sh.Ranjan Tiwari

Asst Co.Secy 

Ms.Parul Mishra

Asst. Manager

Sh.Anurag Gaur

Engineer 

Sh.Atul shrinet

Engineer

Sh.Vineet Srivastava

Engineer

Sh.Prashant Singh

Engineer

Sh.Kaushik Shankar

Engineer

Sh. Dharmendra

Jr. Manager

Ms. Shikha Bhunjia

Jr. Manager

Sh.Sidhharth Dubey

Jr. Manager